szukaj

w polu: język: 
nasza oferta:
HIT
EKONOMIA
LEKSYKON TERMINOLOGII FACHOWEJ DORADZTWA PODATKOWEGO. RACHUNKOWOŒĆ, PRAWO PODATKOWE, PRAWO HANDLOWE. CZĘŒĆ 1 - POLSKO- NIEMIECKA I CZĘŒĆ 2 - NIEMIECKO- POLSKA
HIT
TECHNIKA
SŁOWNIKI NIEMIECKO - POLSKIE, POLSKO - NIEMIECKIE, NAUKOWO TECHNICZNE, SPECJALISTYCZNE I OGÓLNE - CD- ROM
Księgarnia Lingwistyczna KNK
główna  :   powrót  :   warunki  :   kontakt  :   o nas  :   Najczęstsze pytania  :   klienci o nas  :   Linki
 
MULTIMEDIALNY SUPERSŁOWNIK HEBRAJSKO-POLSKI Z INDEKSEM POLSKO-HEBRAJSKIM
Miriam Borenstein
CENA: 249,00 zł
Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim przeznaczony jest dla osób uczących się współczesnego języka hebrajskiego, języka urzędowego państwa Izrael. Może on towarzyszyć studentowi od pierwszych kroków na drodze poznania tego języka, aż po poziom zaawansowany.

Słownik jest bardzo przyjazny studiującemu. Hasło zapisane jest w nim zgodnie z zasadami ortografii współczesnego języka hebrajskiego, ale zapis uzupełniono o znaki samogłoskowe. Alfabet hebrajski ma bowiem charakter spółgłoskowy, czytanie po hebrajsku jest więc zadaniem trudnym. Akademia Języka Hebrajskiego próbuje rozwiązać niektóre trudności, jakich nastręcza czytanie, wprowadzając do zapisu dwie spółgłoski (waw i jod), wskazujące na odpowiednie samogłoski. Zapis jednak nadal pozostaje niejednoznaczny. W celu jego ujednoznacznienia Super słownik stosuje znaki samogłoskowe wprowadzone do zapisu hebrajskiego przez uczonych, zwanych masoretami, w okresie wczesnego średniowiecza. Hasło zatem łączy w sobie dwie cechy przedstawia współczesną pisownię słowa, precyzując równocześnie sposób jego odczytania. Unika się w ten sposób podawania transkrypcji. Jest to niezwykle ważne. Student musi bowiem przywyknąć do czytania po hebrajsku, oswoić się z literami hebrajskimi bez uciekania się do zapisu w alfabecie łacińskim. Nie wyczerpuje to zalet Supersłownika. W ramach poszczególnych haseł uczący się znajdzie także definicję przystępnie napisaną po hebrajsku oraz przykłady użycia danego słowa w kontekście. Szczególnie ważne są tu związki frazeologiczne, użycia idiomatyczne, a także w wypadku czasowników kolokacje. Czytelnik otrzymuje więc precyzyjną informację, jak dane słowo funkcjonuje w języku zarówno w jego odmianie mówionej, potocznej, a także w języku mediów oraz w tekstach literackich.

Ponadto ogromnš zaletš Supersłownika jest obszerny aneks i indeks polsko-hebrajski, który może być wykorzystywany również przez użytkowników języka hebrajskiego, Izraelczyków uczšcych się języka polskiego.

Wydanie słownika w wersji elektronicznej na płycie DVD-ROM (wraz z głosem izraelskiego lektora) stanowi praktyczne, niezwykle użyteczne kompendium językowe dla osób uczących się języka hebrajskiego, także dla środowisk krzewiących kulturę i więź z tradycją hebrajską i językiem oraz dla wszystkich zainteresowanych językiem hebrajskim w aktywnej formie, umożliwiającej doskonalenie komunikacji w tym języku.

Polskie opracowanie jest wynikiem wysiłku i niezwykle rzetelnej oraz kompetentnej pracy Miriam Borenstein, doswiadczonej tłumaczki na język polski i hebrajski, oraz współpracującej z niš hebraistki Moniki Czekanowskiej. Inicjatywę wydania Supersłownika i jej realizację zawdzięczamy staraniom prof. Piotra Muchowskiego z Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM oraz renomowanego Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Jest to bez wątpienia praca bardzo w Polsce oczekiwana, gdyż rośnie zainteresowanie językiem hebrajskim i jego nauką. Istnieją i wciąż powstają nowe ośrodki nauczajšce języka hebrajskiego. Wiele osób w Polsce pragnie poznawać kulturę współczesnego Izraela nie z drugiej ręki, ale bezpośrednio, poprzez kontakt z ludźmi i książkami w ich własnym języku.

Słownik z pewnością stanie się niezbędną pomocą w nauce współczesnego języka hebrajskiego w Polsce oraz przyczyni się do promocji języka polskiego w Izraelu.

Maciej Tomal

PRZEDMOWA

Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim to nowy, unikatowy pod względem treści i objętości, słownik dydaktyczny współczesnego języka hebrajskiego.
Zawartość Supersłownika tworzą jednostki leksykalne i idiomy, wyrażenia i frazeologizmy, które reprezentują zasób leksykalny wielu odmian współczesnego języka hebrajskiego: język potoczny, język mass mediów, język literatury pięknej itd. Słownik towarzyszy uczącemu się od pierwszych kroków, aż do poziomu swobodnego posługiwania się językiem.

Objaśnienia i przykłady. Każde hasło zawiera proste i łatwo zrozumiałe objaśnienie hebrajskie oraz zdanie z użyciem danego wyrazu. Sprzyja to nie tylko zrozumieniu słowa, lecz także proponuje użytkownikowi model, według którego może on budować swoje własne zdania.

Pisownia wyrazów i transkrypcja. Różne systemy zapisu ortograficznego i transkrypcji fonetycznej, które zostały zastosowane w Supersłowniku, mają na celu odpowiedzieć na różnorodne zapotrzebowania ze strony uczących się. Najpierw wyraz jest podany w formie zapisu niefonetycznego wraz z rozszerzonym użyciem liter oznaczających samogłoski, tzn. w taki sposób dany wyraz jest spotykany najczęściej w różnych tekstach pisanych. Następnie, po pierwszym wariancie jego zapisu, wyraz jest podany w pełnej transkrypcji wraz z minimalną niezbędną liczbą samogłosek. Oprócz tego w wyrazach, w których wyodrębniona jest sylaba akcentowana w przedostatniej pozycji, oznaczony został akcent w celu uniknięcia błędu akcentacyjnego. System transkrypcji zastosowany w opisach znaczeń i przykładach odzwierciedla wszystkie normy artykulacyjne, np. transkrypcja głoski szwa użyta jest wówczas, kiedy jest wymawiana jako e. Czasowniki podawane są w formie 3 osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, w czasie przeszłym, ponieważ taka właśnie jest podstawowa forma czasownika hebrajskiego. Ułożone są w porządku alfabetycznym tej formy (a nie według rdzenia).

Po wyjaśnieniu znaczenia czasownika przytaczane są jego podstawowe formy w różnych czasach oraz rdzeń i bezokolicznik wraz z przyimkiem i paradygmat, do jakiego należy. Specjalny alfabetyczny rejestr bezokoliczników, z tłumaczeniem na język polski, posłuży tym czytelnikom, którzy natknęli się na taką właśnie formę czasownika. Rzeczowniki podawane są z reguły w formie podstawowej ze wskazaniem rodzaju. Przy rzeczownikach użytych w liczbie pojedynczej w nawiasie podana jest forma liczby mnogiej.

Przymiotniki przytaczane są w formie rodzaju męskiego liczby pojedynczej, następnie podawane są formy rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej. Tłumaczenie. Zarówno hasła podstawowe, jak i idiomy zawierające hasła podstawowe, przetłumaczone są na język polski. Tłumaczenie to służy wykluczeniu możliwości błędnego zrozumienia i wyeliminowania wątpliwości co do ich dokładnego sensu. Odpowiedniki polskie czasowników hebrajskich są podane w formie podstawowej dla języka polskiego, czyli jako bezokoliczniki. Aneksy

Tematyczne rejestry wyrazów. Rejestry te odpowiadają zasadom komunikatywnego podejącia w dydaktyce języków, zgodnie z którym człowiek uczšcy się nowego języka łatwiej przyswaja słownictwo i pojęcia wówczas, kiedy sš one pogrupowane tematycznie lub określone w relacji do jakiej� sytuacji.

Rozmówki. W tej czę�ci słownika przedstawione sš rozmówki na różne tematy, które reprezentujš podstawowe formuły używane w kontaktach międzyludzkich: jak rozpoczšć rozmowę, jak jš zakończyć, jak podziękować, jak odmówić i wiele innych.

Słownik wyrazów obcych. Słownik ten zachęca uczšcego się do wykorzystania posiadanych już wiadomo�ci, a mianowicie wielu wyrazów pochodzenia obcego funkcjonujšcych zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim.

Tabele czasowników. Czytelnik znajdzie w tabelach podstawowe wzory koniugacji czasowników hebrajskich o różnych paradygmatach.
Indeks polsko-hebrajski wieńczy Supersłownik. Jest ułożony w porzšdku alfabetycznym. Zamieszczono w nim tłumaczenia podstawowych haseł słownika wraz z odsyłaczami do odpowiednich haseł w języku hebrajskim. Ta czę�ć słownika na pewno stanie się ważnš pomocš dla studentów języka polskiego w Izraelu.

Słownik, na bazie którego powstał Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim stanowi rezultat do�wiadczenia i wieloletniej pracy Autorek na Wydziale dydaktyki języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Polskie wydanie Supersłownika będzie z pewno�ciš bardzo przydatne także dla studentów języka polskiego w Izraelu.

Edna Lauden Liora Wainbach
Uniwersytet w Tel Awiwie

Wymagania sprzętowe
- Komputer PC;
- Windows XP SP3, Vista SPI, Windows 7 (32/64 Bit);
- precesor 1 GHz, Ram 512 MB, 1,5 GB na HDD;
- napęd DVD ROM, gło�niki.

Wyd. UAM, 2010, 1 x DVD, format 14.0 x 12.0 cm, oprawa twarda , ISBN 978-83-232-2044-
  -

 

koszyk
Twój koszyk
Wartoœć: 0,00 PLN
Liczba tytułów: 0
NEWSLETTER
bestsellery
nasi partnerzy

 

 

 
HIT
MULTIMEDIA
FS- TRANSLATOR 6.6 REPERTORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH CD- ROM
HIT PRAWO
DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING. FINANCE. LAW ENGLISH- POLISH, POLISH- ENGLISH. SŁOWNIK TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ BANKOWOŒĆ. FINANSE. PRAWO. ANGIELSKO- POLSKI, POLSKO- ANGIELSKI
Ciekawostka
MAŁY SŁOWNIK TERMINOLOGII KRYMINALNEJ I POLICYJNEJ POLSKO- NIEMIECKI
zapraszamy

Copyright © KNK Księgarnia Lingwistyczna 2006 - 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster.